BLOG
ZUS
KND - ZUS
ZUS
Natalia KND — 2020.05.20 13:33

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko do 24-go maja?

AKTUALIZACJA 21.05.2020

Ministerstwo wydało komunikat, który (wbrew opinii podzielanej przez większość portali) - NIE ROZWIĄZUJE PROBLEMU.

Zgadzam się, że "zgodnie z obowiązującymi przepisami" zasiłek został przedłuzony do 14.06 dla wszystkich. Problem w tym, że od 25.05 zaczną obowiązywać INNE PRZEPISY, które z grona osób uprawnionych do zasiłku, wyłączają osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8.

Ministerstwo zamiast wydawać nic nie warte oświadczenia (w Polsce to ustawy tworzą prawo, nie oświadczenia Ministerstwa) powinno rozpocząć pilne prace nad poprawką do ustawy.

W przeciwnym wypadku od 25.05 większość rodziców straci prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

20.05.2020

Od razu- na samym początku uprzedzam, że WIEM, że jest Rozporządzenie przedłużające dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14.06.2020

WIEM też, że Premier oficjalnie zapowiadał przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

I w sumie dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony.

ALE

Wygląda na to, że NIE DLA WSZYSTKICH

Dlaczego?

Katalog osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego reguluje art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Aktualna wersja tego artykułu brzmi:

Art. 4. 1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590), [dziecko w wieku do lat 8.]

2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

- przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

 

Tarcza 3.0 podpisana przez Prezydenta w dniu 15.05 (Dz.U. 2020 poz. 875)  - zmienia treść art. 4, z datą obowiązywania od 25.05.2020

Jak od 25.05 będzie brzmiał ten artykuł?

Art. 4. 1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Co to oznacza?

Od 25.05 dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał WYŁĄCZNIE OPIEKUNOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI (i dorosłych – bo w przypadku dorosłych nie ma żadnych zmian).

Rozporządzenie przedłużające dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14.06.2020 odwołuje się do art. 4 Ustawy, który od 25.05 przewiduje zasiłek opiekuńczy tylko na dzieci niepełnosprawne.

Także – owszem – dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 14.06.2020, ale nie dla wszystkich rodziców.

Ciekawe czy i kiedy Premier ma zamiar poinformować o tym Rodziców…..

KND - Baner Kobieta na działalności
konsultacje, odwołania,
księgowość oraz szkolenia